Algemene voorwaarden.

Definities
Wissink Webdesign staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 81693184 Btw-id: NL003592276B77 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Wissink Webdesign een overeenkomst sluit tot het ontwerpen van een website.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Wissink Webdesign, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Door ondertekening van een offerte van Wissink Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Offerte
Iedere offerte van Wissink Webdesign is persoonlijk gericht aan de offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om deze offerte ter inzage te geven aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
Een offerte is 5 dagen geldig. Wissink Webdesign is alleen aan een offerte gebonden indien de opdrachtgever deze schriftelijk binnen 5 dagen heeft bevestigd.
Indien Wissink Webdesign door een gewijzigde of onjuiste opdracht meer of andere werkzaamheden moet verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van een uurtarief van € 10,00

Uitvoering
Wissink Webdesign start met de opdracht zodra zij de ingevulde offerte heeft ontvangen. Zijn de webpagina's klaar, dan krijgt de opdrachtgever driemaal de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de inhoud ervan. Eventuele aanpassingen daarna worden beschouwd als meerwerk, waarvoor een standaardtarief van € 10,00 per uur wordt berekend.
Oplevering: de website zal binnen 2 dagen na ontvangst van al het benodigde tekst- en beeldmateriaal worden opgeleverd.
Wissink Webdesign kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door anderen. Wissink Webdesign gebruikt Yourhosting als hosting en hanteert de gebruikelijke tarieven van Yourhosting. Deze kunnen jaarlijks aangepast worden.

Opzegging
Indien Wissink Webdesign de opdrachtovereenkomst tussentijds opzegt, zal zij in overleg met de opdrachtgever zorgdragend voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die al werden verricht en de voor de uitvoering van de opdracht gereserveerde arbeidstijd hem volledig in rekening worden gebracht.

Factuur en betaling
Na afronding van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur, die u bij oplevering van de website dient te voldoen. De website zal op het internet te vinden zijn totdat de volledige betaling is ontvangen. Indien na het verstrijken van deze termijn Wissink Webdesign geen (volledige) betaling heeft ontvangen, dan is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever rente verschuldigd dat gelijk is aan de wettelijke rente. Alle door Wissink Webdesign gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus), die zijn gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00

Klachten en aansprakelijkheid
Heeft de opdrachtgever klachten over Wissink Webdesign, dan moeten die binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Wissink Webdesign worden meegedeeld. Hierna vervalt alle aansprakelijkheid.
Wissink Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat het bedrijf is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Wissink Webdesign aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht.

Eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van eigendom toe aan de eigenaar van de website en het auteursrecht toe aan Wissink Webdesign. Wissink Webdesign heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit en/of promotie.
Door ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Wissink Webdesign.